ป.ป.ส. รณรงค์ร่วมกับประชาคมโลก

ป.ป.ส. รณรงค์ร่วมกับประชาคมโลก กว่า 35 ปี รวมพลังต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลก ตั้งแต่ปี 2530 - ปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 35 ปี

 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในทุกปี โดยในปีนี้แผนการปฏิบัติการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามมติการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016) คือ ผู้เสพคือ ผู้ป่วย, การนำพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สาธารณสุข และส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจ, ผู้ค้ายาเสพติดถือเป็นอาชญากร ที่จะต้องได้รับโทษตามความผิด รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจัดทำเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปใช้ยาเสพติด ด้วยการให้ความรู้บรรจุในหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ ป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการค้ายาเสพติด ให้มีความรู้ด้านโทษที่จะได้รับตามกฎหมาย ส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพ เพื่อที่จะหารายได้โดยสุจริตกำหนดให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาตามวิธีการทางสาธารณสุข และกำหนดการลงโทษให้เหมาะสมกับการกระทำความผิด โดยเน้นผู้ค้า/ผู้สั่งการให้รับโทษหนักขึ้น และมีมาตรการยึด/อายัดทรัพย์สินต่อผู้ค้ายาเสพติด โดยวิธีการคิดคำนวณทรัพย์สินรายได้จากการค้ายาเสพติด ตามมูลค่า และยึดทรัพย์สินอื่นทดแทนให้เท่ากับรายได้ที่ได้จากการค้ายาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 นี้ ตลอดเดือนมิถุนายน หน่วยงานภาคีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 และเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล และ นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านสารและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นอกจากนี้ ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยังมีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จัดกิจกรรมเกมทางสื่อออนไลน์ พร้อมรับของรางวัล ผ่าน Facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานภาคี และมีการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย/ตรวจตราหมู่บ้านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เป็นต้น
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 โดยการสวมเสื้อสีขาว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด และร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของตนเอง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น