อบต.ร่องฟอง จัดอบรมเสริมคุณธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง “จัดอบรม” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำยลร่องฟอง เป็นประธาน และมี นายเวหา คำเหมือง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง นำเรียนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2565 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2565-2568) ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง

นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง รวมถึงเป็นการต่อยอดของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมี พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ ป.ธ.9,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ

ในเรื่องนี้ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองได้จัดทำขึ้นทุกปีและการฝึกอบรมจะมีหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ พนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การ
บริหารส่วนตำบลร่องฟอง มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมถึงได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันได้ นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานในระยะยาวต่อไปด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น