เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

กาชาดเชียงราย เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.เทิง และ อ.ป่าแดด

วันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอเทิง กิ่งกาชาดอำเภอเทิง ปกครองอำเภอป่าแดด กิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม ติดตามอาการป่วย การรักษา ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ ของผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ อ.เทิง และ อ.ป่าแดด จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางสาววราภรณ์ สุริยะปินคำ ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 6 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

2.นางสาวสุทธิดา จ่อแก้ว ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกก้นกบ เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 2,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น