ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการถ่ายโอนภารกิจ

นายก อบจ.เชียงราย เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการถ่ายโอนภารกิจ (สอน.) และ (รพ.สต.) มายัง อบจ.เชียงราย

วันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย

โดยมี นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ นางนภาพร บุญสร้าง ผอ.กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 ได้ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติในการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน “หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ (สอน.) และ (รพ.สต.)” โดยนายทองดี มุ่งดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ “หัวข้อ ทิศทางในการถ่ายโอนภารกิจ (สอน.) และ (รพ.สต.)” โดยนายแพทย์โกเมนทร์ ทองทิว รองอำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและหมอครอบครัว และ “หัวข้อ การบริหารจัดการงบประมาณ (สอน.) และ (รพ.สต.)” โดย นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผ่านระบบ ZOOM

ทั้งนี้ นายก นก ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการในช่วงท้ายของการอบรม และได้กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายจะพัฒนาได้ถ้าประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลสุขภาพจากบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับ แนวทางการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อให้ภารกิจในการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. นั้น มีการขับเคลื่อนการประสานงาน การกำกับดูแล การกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จะมีการส่งมอบภารกิจให้กับ อบจ.เชียงราย ในวันที่ 1 ต.ค. 65 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น