ตรวจเยี่ยมผู้ป่ายในพระบรมราชานุเคราะห์

กาชาดเชียงราย ตรวจเยี่ยมผู้ป่ายในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.แม่สาย และ อ.แม่จัน

วันที่ 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอแม่สาย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ปกครองอำเภอแม่จัน กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม ติดตามอาการป่วย การรักษา ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ ของผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ อ.แม่สาย และ อ.แม่จัน จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นายศิวกร เทพเมืองมูล ป่วยด้วยโรค ไตวายเรื้อรัง เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

2.นายสุรกิจ ตาเขียว ป่วยด้วยโรค โครงสร้างเคมีสมองผิดปกติ เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 62/2 หมู่ที่ 7 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

3.ด.ช.อธิวัฒน์ ป้อศรีลา ป่วยด้วยโรค หัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด ชนิดเขียว เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 65/3 หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

4.ด.ช.อรรถพล ท่าดีสม ป่วยด้วยโรค หัวใจรั่ว เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ที่ 9 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 2,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น