สันติสุขขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า

สันติสุขขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ จังหวัดน่าน เขตอำเภอสันติสุข

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จังหวัดน่าน ของอำเภอสันติสุข มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดน่านให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการน้ำจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฟื้นฟูป่า โดยต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน และจังหวัดน่านได้กำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดน่าน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นภูเขาหัวโล้น รวมทั้งพื้นที่ต่างๆของจังหวัดน่าน ให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร หรือพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น