มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

มูลนิธิ CCF ใน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จ.พะเยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564/65 ให้กับเด็กนักเรียน ที่ สพป.พะเยา เขต 2 โดยมี นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.โรงเรียน ในภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน ร่วมมอบทุนการศึกษา

นายชาญชัย ทองแสน กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิฯ ได้รับทุนการศึกษา ทั้งหมด จำนวน 1,388 ทุน เป็นทุนการศึกษา 3,787,500 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทุนการศึกษาดังกล่าว จะช่วยลดช่องว่างปัญหาทางการศึกษา และเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวนมาก จึงให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนใช้ความมานะพยายามเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ ซึ่งต้องขอบคุณ มูลนิธิฯ และขอให้มูลนิธิฯ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเติบโต เพื่อช่วยเด็กและเยาวชนได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับโครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จ.พะเยา ภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะจำนวน 1,388 คน ในพื้นที่ 4 อำเภอ 13 ตำบล 121 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.จุน, อ.ปง, อ.เชียงคำ, และอ.ภูซาง มีกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ คลังอาหารในครัวเรือน เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชนสุขภาพ เสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่เพื่อสุขภาวะที่ปลอดภัย และกิจกรรมเด็กและเยาวชน CCF ทำดีเพื่อสังคม โดยมูลนิธิฯได้ดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการต่างๆที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น