บริหารการจัดการน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน

แพร่ประชุมการบริหารการจัดการน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2565
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ น.ส.สุธีรา พณะพล นายก อบต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ได้เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2565


โดยนายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม มอบหมายให้ นายธีระ นาคฉ่ำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย นายสามารถ วงศ์ฉายา (รองประธาน JMC ) นายวัฒนาเกียรติ ชมสวน (สบ.3) เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 เจ้าหน้าที่ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ อปท.ที่เกี่ยวข้อง ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำ สมาชิกผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และอาสาสมัครชลประทาน
โดยชี้แจงสถานการณ์น้ำท่า/น้ำฝน 2565 และการคาดหมายลักษณะอากาศ ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2565 แผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝน (นาปีต้นฤดู) เพื่อช่วยเหลือนาปีต้นฤดูฝน แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพะปลูกพืชฤดูฝน (สภาวะฝนทิ้งช่วง)
การฟื้นฟูกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯ และการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 จะลงพื้นที่พบปะ-เยี่ยมเยือนเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำ เพื่อนำข้อมูลในพื้นที่มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย แผน และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น