พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มช.

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 เชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ซึ่งรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ


ซึ่งสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลหลากหลายสาขา ทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1.พระครูปลัดสุวัฒจริยคุณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.พระครูโสภณกิตติวัฒน์ สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 3.พระเบญจิมิน จิระธัมโม สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา 4.นางเพ็ญสุภา สุขคตะ สาขาภาษาและวรรณกรรม 5.นายสมเพชร มะโนริน สาขาทัศนศิลป์ 6.นายทรงชัย สมปรารถนา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น