กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก

ราษฎรบนที่สูง กราบขอขมาประธานคณะพระธรรมจาริก ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค. 2565 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตรวนาราม

เมื่อ​วันที่​ 2 มิถุนายน 2565 คณะพระธรรมจาริก นำผู้ที่จะบรรพชา อุปสมบท จำนวน 174 รูป/คน บวชพระ 79 รูป บรรพชาสามเณร 95 รูป กราบขอขมา พระเทพกิตติเวที,ดร. ประธานคณะพระธรรมจาริก โดยมีพระวิมลมุนี กล่าวถวายรายงาน พระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร.ถวายมุทิตาสักการะ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถวายมุทิตาสักการะข้อคิดและให้โอวาท ณ ลานหน้าพระอุโบสภ วัดเบจมบพิตรดุสิตรวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.

ร่วมแสดงความคิดเห็น