มอบรางวัลการประกวด บ้านพักอาศัยกองบิน ๔๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ น.อ.วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองบิน ๔๑ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการออกตรวจสำรวจและพิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการประกวด โดยมีผู้ได้รับรางวัล ๖ ประเภท คือ -ประเภทบ้านเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ท.คำรณ ร้องกาศ -ประเภทบ้านเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ต.รัตนพงศ์ กุลแพง

– ประเภทเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ท.พิชิต วิเชียรสรรค์
– ประเภทเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ร.ท.ศรันดร์ เครือน้อย     

– ประเภทเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พ.จ.อ.ชวลิต ไชยาไส
– ประเภทเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.อ.เฉลิมศักดิ์ ดวงบ้านเช่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น