พช.เปิดเวทีไกล่เกลี่ย ลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.เปิดเวทีไกล่เกลี่ยลดความเดือดร้อน ให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ จังหวัดลำปาง
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อน ให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 196,189 คน และสมาชิกประเภทกลุ่มองค์กร จำนวน 1,098 องค์กร มีสมาชิกได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกู้ไปประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2566 เป็นเงิน 209,316,150 บาท จำนวน 2,231 โครงการ สมาชิกสตรีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11,057 คน มีสตรีได้รับประโยชน์ จำนวน 37,515 คน สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้กว่า 24 อาชีพ และเงินอุดหนุนจำนวน 537 โครงการ เป็นเงิน 25,768,770 บาท สมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 118,772 คน ปัจจุบันผลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดลำปาง อยู่ที่ร้อยละ 29.68 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566)

สำหรับโครงการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อน ให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อน ให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี่้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จากทั้ง 13 อำเภอ การจัดนิทรรศการคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดจาก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่พริก อำเภอเถิน อำเภอเมืองปาน อำเภองาว และอำเภอเกาะคา

ร่วมแสดงความคิดเห็น