เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์)

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 14 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ณ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่าง วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2566


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 14 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พระธรรมวชิรธีรคุณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ กล่าวสัมโมทนียกถา ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขึ้นแท่นรับรอง และผู้แทนธงประจำโซนสีทั้ง 6 โซน ยืนล้อมด้านหน้านักกีฬาอาวุโสแบบครึ่งวงกลม ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขึ้นแท่นรับรอง และผู้แทนธงประจำโซนสีทั้ง 6 โซน ยืนล้อมด้านหน้านักกีฬาอาวุโสแบบครึ่งวงกลม พิธีรับไฟคบเพลิงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” จาก พระธรรมวชิรธีรคุณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์

โดยมีผู้เชิญคบเพลิง 8 คน จากโซนสีม่วง
คนที่ 1 ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา (ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์)
คนที่ 2 ผศ.ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช)
คนที่ 3 ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง)
คนที่ 4 นายวิทวัฒน์ สุขมาก (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร)
คนที่ 5 ดร.ประคอง มาโต (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี)
คนที่ 6 ดร.วีระ จุฑาคุปต์ (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์ตาก)
คนที่ 7 นายณัฐพงษ์ อิ่มทอง (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร)
คนที่ 8 นายจักรี บัวยา ผู้แทนนักกีฬา

ชมการแสดงสิงห์โตกว่องสิวปากน้ำโพ การแข่งขันฟุตบอล VIP มจร. งานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย บุคลากร และคณะนักกีฬาบุคลากรของ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (โต๊ะจีน) ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโซนสีม่วง กล่าวต้อนรับ พิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 (โซนสีฟ้า) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานคณะกรรมการการส่งเสริมการกีฬามหาวิทยาลัย พบปะนักกีฬาจากโซนสีต่าง ๆ ชมการแสดงดนตรีและสันทนาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น