กรมพลศึกษา จัดประชุมระบบบริหารรายงานผล ของเจ้าหน้าที่พลศึกษา

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบบริหารงาน การรายงานผลของเจ้าหน้าที่พลศึกษา โดยนายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจระบบบริหารงานโครงการ มีนาย สุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พร้อมด้วยผู้แทนสำนักการกีฬา ,สำนักนันทนาการ ,สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ,กองมาตรฐานอาคารสถานการกีฬา ,กองยุทธศา สตร์และแผนงาน และผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในกรมพลศึกษา ในเรื่องของการใช้งานระบบบริหารงานโครงการ สำหรับการรายงานผลของเจ้าหน้าที่พลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น