หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนในหลายด้านในปี 2566 ที่ผ่านมา เช่น การผลักดันร่วมมือกับทุกภาคส่วนสนับสนุนข้อมูล ประสานงานให้มีการเปิดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แม่ฮ่องสอน-ลำปาง-สุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมธนโชติรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ความเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกๆอำเภอ ข้อคิดการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานระหว่างคนหลายๆรุ่น การแข่งขันและการเป็นพันธมิตรในการประกอบธุรกิจ การจัดทำ story เรื่องราวในพื้นที่ต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นายศเนติ จิรภาสอังกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ ร.ต.ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนในหลายด้านในปี 2566 ที่ผ่านมา เช่น การผลักดันร่วมมือกับทุกภาคส่วนสนับสนุนข้อมูล ประสานงานให้มีการเปิดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แม่ฮ่องสอน-ลำปาง-สุวรรณภูมิ ความร่วมมือกับกงสุลประเทศต่างๆ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย องค์กร UNDP การจัดงานวิ่ง Maehongson Cross Country 2023 งานสานสัมพันธ์ YEC หอการค้าภาคเหนือ ครั้งที่ 15 แม่ฮ่องสอน ฯลฯ

มติประชุมมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สอดคล้องกับ พรบ.หอการค้า พ.ศ.2564 อนุมัติงบการเงิน และผู้สอบบัญชี หลังเสร็จสิ้นการประชุมมีการจัดงานสังสรรค์หอการค้าสัมพันธ์ พูดคุยหารือการจัดกิจกรรมตลอดปี 2567 และการเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอำเภอต่างๆมาเป็นสมาชิก เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น