จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลฯ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราช การจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และการกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตยริย์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ การดูแลพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการแบบบูรณาการ การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในระดับพื้นที่และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย การบำรุงและรักษาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ซึ่งคำว่า “ผู้มีอิทธิพล” สำหรับกระทรวงมหาดไทย หมายถึง คนที่ใช้อำนาจที่ตนมีไปในทางมิชอบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนักเลงหรืออันธพาล แต่เป็นประชาชนทั่วไปซึ่งใช้อำนาจโดยมิชอบในการข่มเหงผู้อื่น กีดกันโอกาสจนทำให้ผู้คนไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐ อำนาจเงิน หรืออำนาจจากสายสัมพันธ์ต่างๆ โดยหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย คือ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดอบายมุข ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การขยายเวลาเปิดสถานบริการ การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน มีความมั่นคงทางอาหาร มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติด อยู่ในศีลธรรมอันดี และถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานต่อยอดไปสู่ความต้องการขั้นสูง คือ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น