คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม

วันที่ 2 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเรื่อง “ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่ ต้องมีใจใหม่ เพื่อพาประเทศขึ้นจากหล่ม” โดย คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, ดร. , ดร.ศรีสกุล ชัยเวียง ดร.สมโภชน์ โว้วงษ์ , อ.อ้อมตะวัน สารพันธ์ และ ดร.พลสรรค์ สิริเดชนนท์
คณาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น