มกช.ว. เชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษา ป.โท ป.เอก สาขาพลศึกษาและกีฬา

ฝากประชาสัมพันธ์มาจาก รศ. ดร. สุดยอด ชมสะห้าย อาจารย์ ป. โท เวลานี้ มหาวิทยาลัยการกีฬแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพลศึกษาและกีฬา 2562 วิทยาเขตเชียงใหม่

กำหนดการ ติดต่อสอบถามได้ รับสมัคร วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 67 งานบัณฑิตศึกษา อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มกช.ว. เชียงใหม่ รับสมัครสอบภาษาอังกฤษ วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 67 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 7 พ.ค. 67

สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 11 พ.ค. 67 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พ.ค. 67
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 15 พ.ค. 67 รายงานตัว ลงทะเบียน และชำระ วันที่ 16 -25 พ.ค. 67ค่าธรรมเนียมการศึกษา รับสมัครรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. -30 เม.ย. 67
เอกสารการสมัคร รับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

  1. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  2. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาขาพลศึกษาและกีฬา ปีการศึกษา 2567
  4. ใบรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน 60 วัน) Scan เพื่อ Download
  6. หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด(กรณีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) เอกสารการสมัคร
  7. เอกสารผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
    hoqacn

ร่วมแสดงความคิดเห็น