เกษตรปาย T&V เชิงรุก ถอดองค์ความรู้การบริหารจัดการเชื้อเพลิง ดอยผีลู

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวกชพรรณ แก้วปัญญา เกษตรอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปาย ลงพื้นที่ ณ บ้านดอยผีลู หมู่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบ T&V System ในงานโครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การบริหารจัดการเชื้อเพลิง นำเสนอทางเลือกในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การดูแลพืชฤดูแล้ง และประชาสัมพันธ์และรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ความรู้พื้นฐานในการขอรับความช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช รวมทั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์และถอดองค์ความรู้การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางจากเกษตรกรของบ้านดอยผีลู ดังนี้ คือ 1.เกษตรกรบริหารจัดการในพื้นที่ของตนเอง ดูแลตัดเตรียมพื้นที่ให้โล่งเตียน ทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ และหากจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงต้องมีการเตรียมการเรื่องน้ำ ให้เพียงพอ เตรียมแรงงานคนคอยควบคุม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเพื่อป้องกันการลุลามของการเผาไหม้ 2. ร้องขอให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไม้ผล หรือไม้ยืนต้นทดแทน 3.ร้องขอให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งกักเก็บน้ำทางการเกษตรเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนชนิดพืช 4.นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทำปุ๋ยหมัก ใช้เป็นอาหารสัตว์ และการไถกลบ ทั้งนี้นายอุดม ผดุงถานนท์ตัวแทนเกษตรกรกล่าวว่าหากปฏิบัติได้ทั้ง 4 ข้อ นี้จะสามารถช่วยลดปัญหาการเผา แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลงได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น