คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดอบรมหลักสูตร Spa manager

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) จำนวน 100 ชั่วโมง ประจำปี 2567 หลักสูตรได้การรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ผู้ผ่านรับการอบรมทุกท่าน จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สมัครอายุ 20 ปี ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ/จากสถาบันที่เรียนหรือมีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้อง

รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น!! สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567 (หรือจนครบจำนวนที่ต้องการ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น