รองฯ ผู้ว่าพะเยา ถกประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมฯ

เมื่อวันที่ 14พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ทางนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจาก นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2567 – 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคนพิการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาจังหวัดพะเยา“ ห้องประชุมภูกลองฮิลล์ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายบำรุง ได้กล่าวว่า จ.พะเยาเป็นเมืองที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน ธุรกิจการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวเติบโต ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง ทั้งนี้การกำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดพะเยา ได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แนวทางการพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด สถานการณ์บริบทของ จังหวัด รวมถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา 20 ปี ว่า “พะเยาน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมืองแห่งนวัตกรรมเกษตรและอาหาร” โดยถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นแผน 5 ปี ว่า “พะเยาเป็นเมืองที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน ธุรกิจการค้าการเกษตร การท่องเที่ยวเติบโต ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน ด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบำรุงกล่าวต่อไปว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพชีวิตจะพบว่าจังหวัดพะเยา มีจำนวนประชากรทั้งหมด 457,106 คน โดยมีผู้สูงอายุจำนวน 118,978 คน คิดเป็นร้อยละ 26.11 ลำดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 4 ของภาคเหนือและมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แรงงานของจังหวัด มีทั้งแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นแรงงานที่มีปัญหาการทำงานผลิตภาพแรงงานต่ำ แรงงานส่วนมากอยู่ในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังพบปัญหาอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการพัฒนา คุณภาพชีวิต จึงต้อง”พัฒนาตนเอง” คือเริ่มจากครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม มีการส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในและนอกระบบ การจัดการกับสุขภาวะของประชาชน ที่ตอบสนองการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดพะเยาทุกช่วงวัยในสังคมให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติและเพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสในการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา สร้างสังคมคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชน

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีการดำเนินการธรรมนูญตำบล หรือตำบลสุขภาวะและผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น มีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี ทต.ศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ ทต.ท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ทต.ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ ทต.เชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน อบต.ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ อบต.ดงเจน อำเภอภูกามยาว อบต.พระธาตุขิงแกง อำเภอจุน อบต.ทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง และ อบต.ขุนควร อำเภอปง

ร่วมแสดงความคิดเห็น