ร.17 พัน.4 จัดกิจกรรมบรรยายให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่

“ปลูกฝังอุดมการณ์ จิตสำนึกความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67, 13.00 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร.ร.17 พัน.4 จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง“ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.4 ผลัดที่ 1/67 จำนวน 143 นาย โดยมี ร.ต. จรัญ ไชยสถาน และ จ.ส.อ. อรรถสิทธิ์ อิ่นแก้วปวงคำ วิทยากรจิตอาสา 904 เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายขุนจอมธรรม ร.17 พัน.4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ, ปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย, ความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ให้แก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น