แม่ฮ่องสอนร่วมติดตามคดีการร้องเรียนทุจริตการจัดซื้อกล้าไม้ฯ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมตรวจติดตามคดีการร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อกล้าไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้มีองค์ความรู้ในด้านการดำเนินการ ได้ตระหนักรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของตน ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมตรวจติดตามคดีการร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อกล้าไม้ โดยมี นายชิดชนก ชุมพล ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทรุจิตในภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท. เขต 5) โดยศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ได้ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งได้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังป้องกันการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในการนี้ ปปท. เขต 5 ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์จากสถิติคดีการร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อกล้าไม้ของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้แล้วและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้พบว่าหน่วยงานที่มีการทุจริตในกรณีดังกล่าวมากที่สุด คือหน่วยงานสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญในการดำเนินภารกิจด้านการป้องกันเชิงรุกในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้มีองค์ความรู้ในด้านการดำเนินการ ได้ตระหนักรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของตน ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล อันส่งผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณและโครงการของทางราชการได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญมากที่สุดของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือความปลอดภัยของครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐทุกราย จึงต้องประสานการปฏิบัติและความร่วมมือเพื่อร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในกรณี การจัดซื้อจัดจ้างกล้าไม้ การปลูกป่า การทำแนวกันไฟ การจ้างพนักงานดับไฟป่า และการปล่อยปละละเลยให้มีการทำลาทรัพยากรธรรมชาติอันนำไปสู่การก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน ปัญหาไฟป่า ปัญหามลพิษ ค่า PM 2.5 ติดอันดับต้นของโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น