จ.เชียงราย รวมพลังเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพุทธยุวชนต้นแบบ

จ.เชียงราย รวมพลัง รัฐ ราษฎร์ เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพุทธยุวชนต้นแบบ ในโครงการพุทธยุวชนเชียงราย รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 67 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.เชียงราย, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย, ชมรมคนดีศรีเชียงราย และชมรมฮักเชียงราย ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพุทธยุวชนเชียงราย รุ่นที่ 1 ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 84 คน โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และ พระอาจารย์วัฒน์ จารวณโณ (พระอาจารย์ต้น) กล่าวต้อนรับคณะนักเรียน และอธิบายความสำคัญของพุทธยุวชนพร้อมให้โอวาท ณ ห้องประชุมเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา กล่าวว่า เด็กและเยาวซน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เด็กและเยาวซนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิต จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน และยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็ว ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนน่าวิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดที่อันตรายอย่างมาก อีกอย่าง คือ สถิติของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดจนต้องถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งปัจจุบันในประเทศที่เจริญทางวัตถุอย่างรวดเร็วนั้น ปรากฎว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ระบุในทะเบียนประวัติว่าไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาใดๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจว่าหากเด็กและเยาวชนเติบโตไปโดยไม่มีหลักธรรมคำสอนใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วแล้ว อนาดตของเขา สังคม และประเทศชาติ จะเป็นเช่นไร

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ตามแนวทางของศาสนา ให้รู้จักควบคุมตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดี มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเองนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 18 อำเภอ จึงได้จัดทำโครงการอบรมพุทธยุวชนเชียงรายขึ้น โดยเริ่มต้นที่อำเภอเวียงชัย เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น ดลอดจนมีการนำความรู้ที่ได้รับกลับไปฝึกปฏิบัติตนจนเป็น นิสัยในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องปรามไม่ให้เด็กและเยาวชนหลงผิด ประพฤดิและกระทำผิด จนต้องถูกส่งตัว เข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในที่สุด รวมถึงสร้างพุทธยุวชนแกนนำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันพัฒนา และสร้างพุทธยวชนรุ่นต่อไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น