การรถไฟปรับแผนสร้างทางข้ามเป็นอุโมงค์ทางลอดพื้นที่ ต.ห้วยหม้าย ต.บ้านหนุน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ (สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ) โดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge) ซึ่งก่อสร้างที่ กม. 595+075 และ กม. 596+050 จำนวน 2 แห่ง

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เทศบาลตำบลห้วยหม้าย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการสภา ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

และช่วงบ่ายลงพื้นที่ชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge) ซึ่งก่อสร้างที่ กม.600+150 จำนวน 1 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการสภา ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

มติที่ประชุมของทั้ง 2 พื้นที่ เห็นชอบให้ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟ (Box Underpass) แทนการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge) ทั้งนี้ รายละเอียดและรูปแบบการก่อสร้างสะพานฯ ทั้ง 3 แห่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้รับจ้างรับไปดำเนินการ

CT.รถไฟทางคู่ เด่นชัยเชียงรายเชียงของ

ร่วมแสดงความคิดเห็น