ผู้ว่าฯ พะเยา เปิดบ้านรับการประชุมเหล่ากาชาด ภาค 10 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 2/2567 ประกอบด้วยเหล่ากาชาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ นางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ในภาค 10 รวมทั้งสิ้น 770 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค 10 ได้พบปะแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้รับทราบภารกิจและแนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ตามข้อบังคับและระเบียบของสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้บรรยายพิเศษ พร้อมมอบนโยบายพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัด โดยการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย ซึ่งประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่เหล่ากาชาดจังหวัด และสภากาชาดไทยสืบไป

นางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้มอบธงเหล่ากาชาดภาค10 ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมกาชาดภาค 10 ในครั้งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น