รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ต้อนรับ คุณจีรศักดิ์ ม่วงชิน Consultant จาก JS ISO consultant Co.,Ltd

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และประธานฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ พร้อมด้วย คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช., หัวหน้างาน และคณะ ให้การต้อนรับ คุณจีรศักดิ์ ม่วงชิน Consultant จาก JS ISO consultant Co.,Ltd วิทยากรโครงการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำแผนระบบการบริหารคุณภาพ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์องค์กร และข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015) ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดโดยงานบริหารโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/7RQBI

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น