นายอำเภอแม่สะเรียง ถวายแผ่นธรรมนาวา “วัง” พระราชทาน

นายอำเภอแม่สะเรียง ถวายแผ่นธรรมนาวา”วัง”พระราชทาน แด่ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี พร้อมถวายเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เข้ากราบนมัสการพร้อมมอบแผ่นธรรมนาวา “วัง” พระราชทาน แด่ พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี โดยแผ่นธรรมนาวา “วัง” ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคติธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้นำไปเผยแพร่ขยายผลทุกช่องทาง และนำไปบรรจุไว้ในการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศ ตลอดปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติ

ในการนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ถวายใบประกาศเกียรติบัตร ชุมชนคุณธรรม “ระดับคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 แด่พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้ เป็นองค์กรคุณธรรม ที่มีผลการปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายสง่า สิทธิ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมฯ และหารือแนวทางการบูรณาการขยายผลการส่งเสริมศีลธรรมอันดีงาม ร่วมกันระหว่าง วัด หรือหน่วยงานศาสนา /ผู้นำศาสนา โรงเรียน/สถานศึกษา บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วน ใช้คุณธรรม หลักธรรมคำสอนศาสนา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างสังคมให้เกิดความ ร่มเย็น สงบสุข อย่างยั่งยืน

พร้อมนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ขอความเมตตาหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย บทบาทในการเคลื่อนไหวระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุข อย่างยั่งยืน ตามภารกิจ 5 ด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมคุณปัญญาหาเลี้ยงชีพ จิตอาสาเพื่อสังคม และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ฯลฯ ตลอดจนการดำเนินงานตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา“ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น