ส.ท.ท. จัดสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา หัวข้อ “ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเทศบาล” เรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นวิทยากรในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา จัดโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หัวข้อ “ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเทศบาล” เรื่อง”การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน” โดยมีร้อยตารวจตรีแดน ผาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายสิงห์ทอง หนุนน่าสิริสวัสดิ์ นายกเทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาและกีฬา

ในช่วงเวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผอ.กองการศึกษาพร้อมด้วยคณะครุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา หัวข้อ“ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเทศบาล” พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานในเรื่อง”การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก ได้มีการจัดการเรียน การสอนประสบการณ์ และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น เทศบาลที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชุมชนเมืองจึงเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนรู้และกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเหมาะสม ตามวัยแต่ละช่วงอายุ ให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้มีความพร้อมในการรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น