8152

วราวุธ กำชับ คพ. ติดตามปัญหามลพิษ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ภายใต้ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศอป.ทส.) ได้ติดตามและเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนตามนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. โดย คพ.ได้ดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่สำรอง (หรือพื้นที่จัดขยะของ อปท.ใกล้เคียง) เพื่อรองรับขยะมูลฝอยในช่วงประสบภัยน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พิจารณาการก่อสร้างคันดินโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้มีความสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมถึง การเตรียมกำลังคนสำรองเพื่อเก็บขยะมูลฝอยในช่วงน้ำท่วม การจัดเตรียมแผนเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไปยังพื้นที่สูง นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า จากการติดตามเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง พบว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยได้รับผลกระทบจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ทม.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี ทต.นครหลวง ทต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา อบต.หนองอึ่ง จ.ศรีสะเกษ ทต.ยะวึก ทต.ดอนแรด จ.สุรินทร์ และอบต.ไร่ใต้ อบต.ท่าไห จ.อุบลราชธานี โดยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ได้มีมาตรการป้องกันขยะมูลฝอยกระจายออกไปสู่พื้นที่ข้างเคียง และนำขยะมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับผลกระทบ […]

ทส.มอบโล่แหล่งกำเนิดมลพิษ บริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง 52 แห่ง

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้นโยบายและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำทั่วประเทศ ให้ติดตามตรวจสอบพร้อมบังคับใช้กฎหมาย และยกย่องเชิดชูเกียรติแหล่งกำเนิดมลพิษที่บริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ จากนโยบายดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1-16 ได้จัดทำโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดี คพ. กล่าวว่า แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง ใช้เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมทุกมิติในการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย 1) เกณฑ์การจัดการองค์กร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จะพิจารณาในเรื่องนโยบายขององค์กร การกำกับดูแล ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความเห็นจากประชาชน 2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มีการดำเนินงานตามมาตรการให้เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมดูแลระบบอย่างต่อเนื่องมีแผนการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 3) การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง มีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ […]

รมว.ทส. ชงนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก

รมว.ทส. ชงนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก เสนอ กก.วล. ตั้งเป้าห้ามนำเข้า ปี 2568 พร้อมผลักดันร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า มูลนิธิบูรณะนิเวศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม นายวราวุธ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ความสามารถในการผลิตจริงของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตปลอดอากร 14 แห่ง และข้อเสนอแนะการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตนำเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั่วไป : กรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีในปริมาณไม่เพียงพอ และมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกและมาตรการลดผลกระทบจากการห้ามนำเข้าเศษพลาสติก โดยได้มอบหมายให้ คพ. จัดทำเป็นนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก รวมทั้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ […]

วราวุธ รุกเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ 25666

วราวุธ รุกเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 วันที่ 2 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่เลขาในการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นายวราวุธ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน […]

ลุยรื้อรีสอร์ตม่อนแจ่ม ยันทำตามกฎหมาย ชี้ตรวจสอบเบื้องลึกมานาน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวต่อสื่อฯ ในระหว่างเข้าร่วมประชุม ครม.วานนี้ ว่ากรณีคณะเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สภ.แม่ริม และ ชุดควบคุมฝูงชน เข้ารื้อถอนบ้านพักและรีสอร์ต 5 แห่ง บนพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทรวงดำเนินการมาโดยตลอด และยืนยันทำทุกอย่างตามกฏหมาย บุคคลที่อยู่ในม่อนแจ่มมี 2 กลุ่ม คือที่อยู่เดิมและที่มาอยู่ใหม่ ทั้งนี้คณะทำงานจัดระเบียบพื้นที่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ที่ผ่านๆ มา ทส.ร่วมกับหลายหน่วยงานมีการบูรณาการติดตามตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ม่อนแจ่มมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบที่มาที่ไป ในมิติต่างๆ ผลการตรวจสอบพื้นที่ดอยม่อนแจ่มทั้งหมด พบว่ามีผู้ประกอบการรีสอร์ต บ้านพักที่มีการเปลี่ยนมือ มีการบุกรุกพื้นที่ป่าฯ ซึ่งได้มีการเข้าไปทำความเข้าใจและให้รื้อถอน พร้อมฟื้นฟูสภาพป่าให้เหมือนเดิม กลุ่มที่ถูกเจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีกรณีบ้านพักรีสอร์ต ในพื้นที่ม่อนแจ่ม มีทั้งผู้ที่มีสิทธิอยู่อาศัยทำกิน และแต่ทำเกินพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก็มี ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไปแล้ว แม้ว่าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง) ต.โป่งแยง ต.แม่แรม อ.แม่ริม […]

ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 เพิ่มพื้นที่ป่า 174.38 ล้านไร่

รมว.ทส.”วราวุธ” เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เผย สมาชิกเอเปค ร่วมกันดำเนินงาน เพิ่มพื้นที่ป่า 174.38 ล้านไร่ เมื่อวันนี้ 24 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 แถลงผลการประชุม MMRF5 ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน […]

สิ่งแวดล้อมตรวจน้ำตกรับเสด็จ คาด 1 อาทิตย์รู้ผล

สิ่งแวดล้อมนำทีมตรวจน้ำตกรับเสด็จหลังหมอโพสต์พบอิโคไลปนเปื้อน สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบน้ำตกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หลัง หมอนักอนุรักษ์ แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาระบุว่าปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย “อีโคไล” แนะนำไม่ให้ดื่มกิน นำเชื้อเข้าร่างกาย จากกรณีที่นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เฟซ บุ๊ก Rungsrit Kanjanavanit เรื่องพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย “อีโคไล” ในน้ำตกแห่งหนึ่ง ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณโค้งขุนกัณฑ์ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งมีคนตั้งชื่อว่า “น้ำตกรับเสด็จ” นั้น ในวันนี้วันที่ 15 ส.ค.2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เทศบาลตำบลสุเทพ ตลอดจนหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับต้นตอแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไล เนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้มีอยู่ในทางเดินอาหารส่วนลำไส้ของคนและสัตว์ ที่จะถ่ายออกจากมาจากอุจจาระ เป็นเชื้อที่ก่อโรคท้องเสีย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ำตกและน้ำในลำห้วยห้วยผาลาด 3 จุด ได้แก่ ตั้งแต่ต้นน้ำ คือที่ น้ำตก […]

(มีคลิป) ทส.ตรวจสอบข้อมูลเชื้ออีโคไล ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ

ทส.ตรวจสอบข้อมูลเชื้ออีโคไล ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ ไม่ได้มาจากผลการวิเคราะห์โดยตรง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้ติดตามข่าวและมีความห่วงใยต่อกรณีเฟซบุ๊กของนักวิชาการ เตือนถึงน้ำตกแห่งหนึ่งก่อนขึ้นดอยสุเทพ ว่าเต็มไปด้วยเชื้ออีโคไล (E.Coli) หรือเชื้อที่มาจากอุจจาระปนเปื้อนสูง พร้อมระบุชื่อ ”น้ำตกรับเสด็จ” เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว นักวิ่ง นักปั่นที่ผ่านไป-มา อยู่ที่อำเภอดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ปลัดกระทรวง ทส.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานใน ทส.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา พร้อมทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน นายอรรถพล กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องดังกล่าว คพ.โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1(สคพ.1) ได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าของโพสต์ ทราบข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลที่นำเสนออ้างอิงจากผลการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่มีข้อมูลผลการตรวจสอบ E.coli จากแหล่งอื่น จากข้อเท็จจริงข้างต้น หากการโพสต์มีการอ้างอิงเฉพาะรายงานการวิจัยชิ้นดังกล่าวที่ปรากฏเฉพาะข้อมูลผลตรวจแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) แต่ไม่มีผลตรวจ E.coli โดยตรง การที่ผู้โพสต์สื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็น E.coli จะทำให้สาธารณชนสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดความตื่นตระหนก […]

ทส. เตรียมเสนอ ครม. หลังเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะฯ

ทส. เตรียมเสนอ ครม. หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) เสนอคณะรัฐมนตรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า การจัดการขยะยังคงเป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ได้สิ้นสุดลง ทส. โดย คพ. จึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) เพื่อเป็นแผนหลักบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของการจัดการขยะของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ นายอรรถพล กล่าวว่า แผนฉบับที่ […]

ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่ วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ราชกิจจาฯ ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่ วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ คพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายเน้นเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ให้มีความมุ่งมั่นจัดการกับปัญหามลพิษ ตั้งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทนและหมั่นเพียร เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง นายอรรถพล กล่าวว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการตัดโอนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 16 (สสภ.1-16) จากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สสภ.1-16 มาเป็นของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 (สคพ.1-16) คพ. สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของ […]

เสริม-สนับสนุนการปฏิบัติการตอบโต้ เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

คพ. สร้างคนรุ่นใหม่ เสริม-สนับสนุนการปฏิบัติการตอบโต้ เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล เหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานที่มีการสะสมสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นระยะๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เกิดเหตุขึ้นประมาณ 180 ครั้ง เป็นอุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม 93 ครั้ง การขนส่งสารเคมี 41 ครั้ง ไฟไหม้บ่อขยะ 25 ครั้ง โกดังเก็บสารเคมี 15 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปพลาสติก โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานรีไซเคิล ร้านรับซื้อของเก่าและวัสดุรีไซเคิล ไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง ในหลายกรณีเมื่อเกิดเหตุแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง เหตุการณ์สำคัญ อาทิ เหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงานบริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ แรงระเบิดทำให้บ้านเรือนในพื้นที่โดยรอบ เสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 400 […]

ทส.แจงประกาศกำหนดมาตรฐานเตาเผาศพเพื่อรักษา สวล.

ทส.แจงประกาศกำหนดมาตรฐานเตาเผาศพเพื่อรักษาสวล.โดยเฉพาะชุมชนใกล้วัดที่ได้รับผลกระทบ นอกเขตเทศบาลเมืองผ่อนปรน 3 ปี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเขม่าควันและกลิ่นจากการเผาศพมีอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดซึ่งมีการเผาศพจำนวนมากและมีการเผาพร้อมกันหลายวัด บางวัดเตาเผาศพยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะในเขตชุมชนได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาศพ ได้แก่ กลิ่น ควัน รวมถึงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และขี้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิไม่สูงพอ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง สำหรับองค์ประกอบของกลิ่นเผาศพจะประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมอร์แคปแทน และฟอร์มาลดีไฮด์จากนํ้ายารักษาศพ เป็นต้น นายอรรถพล กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควรปรับปรุงการกำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยได้ประสานงานพร้อมประชุมรับฟังความคิดเห็นกับสำนักงานสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจากทุกภาคส่วน และเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เมื่อวานนี้ (วันที่ […]

1 2