ทต.ท่าศาลา พัฒนาคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลท่าศาลา พัฒนาคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนริมคลอง วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาคลองสวย น้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ลานกิจกรรม วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการรพสต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และตัวแทนชาวชุมชนบ้านบวกครกหลวงหมู่ที่1 และหมู่ที่2ร่วมกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ กำจัดเศษขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยแพหญ้าแฝก นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่า โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะในช่วงฤดูฝน ซึ่งที่ผ่านมาลำคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากการทิ้งเศษขยะและสิ่งปฏิกูล การทิ้งน้ำเสียมาจากบ้านเรือน สถานประกอบการต่างๆ ที่กระจายตัวกันอยู่ในเขตเทศบาล ทำให้เกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนริมคลอง การจัดกิจกรรมการพัฒนาคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา นอกจากนั้นยังที่ทำให้ชาวชุมชนริมคลองมีวิถีชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล: […]