3858

ทางรอดชาวสวนลำพูน รวมกลุ่มผลิต แปรรูป สร้างรายได้ยั่งยืน

ชูลำไยแปลงใหญ่ ทางรอดชาวสวนลำพูน รวมกลุ่มผลิต แปรรูป สร้างรายได้ยั่งยืน ผลผลิตไม่พอจำหน่าย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร โดยจัดทำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และ ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญแต่ละปีที่สร้างงานสร้างเงิน ให้เกษตรจำนวนมาก ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปลูกลำไยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปี 2565 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกลำไย 138,656 ครัวเรือน 241,675 แปลง มีพื้นที่ปลูกลำไย 1,039,756 ไร่ เป็นลำไยที่อายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 26,219 ไร่เป็นลำไยที่มีอายุมากกว่า 5 ปี จำนวน 1,013,536 ไร่ในส่วนแปลงใหญ่ลำไยปัจจุบันมี 205 แปลง พื้นที่รวม 93,236 ไร่สมาชิก รวม 11,122 ราย […]

เชียงใหม่ รณรงค์บริโภคลำไย จัดเป็นอาหารว่างทุกครั้งที่มีการประชุม

“จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์บริโภคลำไย โดยจัดเป็นอาหารว่างทุกครั้งที่มีการประชุม ของส่วนราชการในจังหวัด” วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัด ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชน อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสมาชิก รายละเอียดลูกหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน ในโอกาสนี้ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม น.ส.เกษราภรณ์ นิราศชล เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งนำผลผลิตลำไยสดจากเกษตรกรแปลงใหญ่เชียงใหม่ จัดชุดอาหารว่างในการประชุม ตามแนวนโยบายของ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการกระตุ้นการบริโภค สนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกร ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัด สนับสนุนผลผลิตลำไยคุณภาพเป็นชุดอาหารว่าง ในการประชุมดังกล่าวในครั้งนี้ ส่วนทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัด ที่สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรดำเนินการดังกล่าว จึงขอเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น […]

ผวจ.ชม.ชวนส่วนราชการ เลือก “ลำไยสด” เป็นอาหารว่างการประชุม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชวนส่วนราชการ เลือก “ลำไยสด” เป็นอาหารว่างการประชุม ช่วยเกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนส่วนราชการ เลือก “ลำไยสด” เป็นอาหารว่างการประชุมหรือกิจกรรม หวังช่วยเกษตรกรจากสถานการณ์ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดจำนวนมาก และราคามีแนวโน้มลดลง วันนี้ (17 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า จากสถานการณ์ลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับราคาลำไยมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทางด้านราคา นั้น จึงขอเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอทุกอำเภอ พิจารณาเลือก “ลำไยสด” เป็นอาหารว่างในการจัดประชุมหรือกิจกรรม ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรและกระจายผลผลิตลำไยออกสู่ท้องตลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว17 สิงหาคม 2565

โครงการเชื่อมโยงผลผลิตลำไยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

เชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน จัดโครงการเชื่อมโยงผลผลิตลำไยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน จัดโครงการเชื่อมโยงผลผลิตลำไยจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก วันนี้ (16 ส.ค. 65) นางภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการดำเนินโครงการเชื่อมโยงผลผลิตลำไยจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค ว่า ตั้งแต่เข้าสู่ปี 2565 ที่ผ่านมา ราคาผลผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ได้ตกต่ำลงอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต หรือโครงการรับซื้อลำไยรูดร่วงเข้าเตา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และในระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงผลผลิตลำไยจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภคโดยตรง ณ วิสาหกิจชุมชนลำไยมัดปุ๊ก บ้านร้องขุด ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยได้สนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้ขนาด 10 กก. ให้เกษตรกรนำไปบรรจุลำไยเพื่อส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตลำไยได้ถึง 330 กล่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,500 บาท นอกจากนี้ […]

(มีคลิป) รมว.คลัง เยี่ยมชมวิสาหกิจชาวสวนลำไย

รมว.คลังและประธานกรรมการ ธ.ก.ส. รุก เยี่ยมชมวิสาหกิจชาวสวนลำไย ชุมชนตำบลพญาแก้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลำไยเกษตรกรและการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องผลผลิตและการจำหน่ายลำไยคัดเกรดคุณภาพ ที่มีลักษณะรสหวาน กรอบ พร้อมเชิญชวนให้อุดหนุนเกษตรกรชาวสวนลำไย จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว เพื่อชมกระบวนการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศ และรับฟังปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยพื้นที่ตำบลพญาแก้ว มีกลุ่มผู้ปลูกลำไยและวิสาหกิจชุมชน ทั้งสิ้น 26 กลุ่ม สมาชิกประมาณ 400 คน และมีจุดรับซื้อมีทั้งหมด 5 จุดจาก 6 ตำบลลำไยสายพันธุ์ อีดอ ชาวสวนนิยมปลูกมากที่สุด เพราะราคาดี มีผลขนาดปานกลางมีเม็ดเล็ก […]

ผู้ว่าลำพูนปล่อยขบวนรถรับซื้อลำไย

เมื่อวันเสารที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 น. นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กรมการค้าภายใน จังหวัดลำพูน จัดปล่อยขบวนรถกิจกรรมเชื่อมโยงรับซื้อลำไยภาคเหนือ สู่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พีทีที บางจาก และพีที ตามบันทึกข้อตกลง MOU รับซื้อลำไยรูดร่วงเกรด B ระหว่างสถาบันเกษตรกรลำพูน จำนวน 10 กลุ่ม กับโรงอบแปรรูปลำไย จำนวน 5 แห่ง ปริมาณ 830 ตัน เพื่อแจกเป็นของสัมมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงฟรี โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธ่านปล่อยขบวนรถ ณ จุดรับซื้อลำไย บริษัทเศรษฐีมหาทรัพย์ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการนี้ ยังมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เกษตรจังหวัดลำพูน สหกรณ์จังหวัดลำพูน ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยขบวนในครั้งนี้ด้วย

ระเนระนาด!!กระบะรั้วบวกสิบล้อเทกระจาดลำไยมัดปุ๊ก

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 7 ส.ค.2565 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถสิบล้อบรรทุกลำไย ที่บริเวณใกล้กับสะพานบ้านเรือน ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ทางกู้ภัยฯศรัทธารวมใจเชียงใหม่ รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสภ.ป่าซาง พบว่ากลางถนน มีรถกระบะรั้วโตโยต้า สีเขียว จอดอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าขวาพังยิบเยินส่วนคนขับและคนนั่งคู่มาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ห่างไปเล็กน้อยมีรถยนต์บรรทุกลำไยมัดปุ๊กพลิกคว่ำอยู่กลางถนนลำไยมัดปุ๊กกระเด็นออกมาเกลื่อน ส่วนคนขับและชายอีกคนที่นั่งคู่มาด้วยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเช่นกันไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล เบื้องต้นทราบว่ารถบรรทุกสิบล้อได้บรรทุกลำไยมัดปุ๊กจากในพื้นที่เพื่อนำไปส่งที่ตลาดหาดใหญ่ พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งได้ชนกับรถยนต์กระบะรั้ว ชึ่งเพื่อกลับจากไปส่งลำไยอย่างแรง แต่โชคดีที่คนขับและคนนั่งคู่มาด้วยทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน ภาพ/ผู้หมวด ต๊อกต๋อย

ประโยชน์ทางยา ของลำไย

เนื้อผลของลำไยประกอบด้วยคุณค่าหลากหลายวิตามิน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินบีสอง ไนอาซิน วิตามินซี กรดอะมิโน และน้ำตาลซึ่งทำให้ลำไยมีรสหวาน ได้แก่ กลูโคส ซูโครส และฟรุกโตส ขอบคุณข้อมูล ม.มหิดล ลำไยเป็นไม้ผลที่นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีมูลค่าการส่งออกสูงปีละหลายพันล้านบาท นอก จากรับประทานผลสดหรือนำมาปรุงเป็นขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวเปียกลำไย ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ด้วย เช่น ลำไยกระป๋อง ลำไยแช่แข็ง ลำไยอบแห้ง น้ำลำไย และไวน์ลำไย สำหรับคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าในเนื้อผลของลำไยประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินบีสอง ไนอาซิน วิตามินซี กรดอะมิโน และน้ำตาลซึ่งทำให้ลำไยมีรสหวาน ได้แก่ กลูโคส ซูโครส และฟรุกโตส ประโยชน์ทางยาของลำไยตามสรรพคุณแผนโบราณของไทยใช้เมล็ดแก้บาดแผลมีเลือดออก […]

สำรวจโรงงานลำไยอบแห้ง

พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจโรงงานลำไยอบแห้ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ในการรวบรวมรับซื้อลำไย เพื่อการแปรรูปและส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป้าหมายรับซื้อ 100,000 ตันสด วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางคันธารัตน์ สารสมลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจโรงงานลำไยอบแห้ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมรับซื้อลำไย เพื่อการแปรรูปและส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานลำไยอบแห้ง ที่รับซื้อลำไยจากเกษตรกร นำไปแปรรูปและส่งออก โดยมีเป้าหมายรับซื้อ 100,000 ตัน หรือ 33,300 ตันอบแห้ง แบ่งเป็น ลำไยรูดร่วง เกรด AA ปริมาณ 40,000 ตันสด ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 13 บาท และ เกรด A ปริมาณ 60,000 ตันสด ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ […]

อัด 200 ล้านดันราคาลำไย ประสานโรงอบแห้งซื้อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาลำไย ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้เงินคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อนช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ลงไปช่วย 200 กว่าล้านบาท ให้โรงงานลำไยอบแห้งช่วยรับซื้อ 100,000 ตันสด และมีจุดรับซื้อทั้งหมด 400 จุด ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้ราคาดีขึ้น โดยลำไยเกรด AA ราคาปรับเพิ่มเป็น 12-16 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกรด A ที่มีปัญหามากสำหรับลูกร่วง ปีนี้เหลือ 4-6 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 4-7 บาทต่อกก. ส่วนเกรด B ราคาขยับดีขึ้น ปีนี้ 2-4 บาทต่อกก. เพิ่ม 20% จากปีที่แล้ว 2-3 บาทต่อกก. และมั่นใจว่าหลังจากเข้าไปช่วยรับซื้อ จะทำให้ราคาดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของลำไยช่อ พบว่า เกรดส่งออกไม่มีปัญหา ราคาดีกว่าปีที่แล้ว 21% […]

ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงราย หลังราคาลำไยตกต่ำ

ตัวแทนชาวสวนลำไยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงราย หลังราคาลำไยตกต่ำ ลั่นถ้าไม่มีคำตอบน่าพอใจ เตรียมยกมวลชนมาปักหลักนอนที่ศาลากลาง วันที่ 2 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประมาณ 20 คน เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรณีราคาลำไยตกต่ำสวนทางกับต้นทุนการผลิต ขอภาครัฐช่วยเหลือ ยื่นคำขาดหากไม่มีคำตอบที่น่าพอใจภายใน 1 อาทิตย์ เตรียมยกมวลชนมานอนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย การยื่นหนังสือในครั้งนี้ ทางผู้ว่าจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม และ น.ส.อมรรัตน์ ชูสระน้อย หน.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้มาพบปะตัวแทนชาวบ้านเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลาง จ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย นายวัชรพงศ์ ปิโย อายุ 56 ปี เกษตรกรบ้านร่องเผียว ต.ห้วยสัก กล่าวว่า วันนี้ตนพรัอมทั้งบรรดาผู้นำ และตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ ต.ห้วยสัก มาวันนี้เพื่อจะสอบถามและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เพราะผู้ปลูกลำไยประสบปัญหา ราคาผลผลิตตกต่ำ […]

เกษตรเชียงใหม่ เยี่ยมชมประกวดลำไยแม่แตง

“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชม กิจกรรมการประกวดและจำหน่ายลำไย อำเภอแม่แตง เพื่อกระจายผลผลิตจากเกษตรกร ถึงผู้บริโภคโดยตรง” วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เยี่ยมชมกิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร ในงานเงาะผลไม้และของดี อำเภอแม่แตง ครั้งที่ 1 โดยในงานดังกล่าว มีการประกวดพืชผลทางการเกษตร ที่เป็นของดีของอำเภอแม่แตง คือ เงาะ ลำไย อาโวกาโด และกล้วยหอม ในการนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลลิตทางการเกษตรที่มาจำหน่ายภายในงาน และได้พบปะเกษตรกร สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ของอำเภอแม่แตง ที่นำผลผลิตลำไยมาจำหน่ายในงาน เป็นการกระจายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต โดย ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง ให้ข้อมูลว่าเพิ่มเติมว่า พื้นที่ ปลูกลำไยของอำเภอแม่แตง มีจำนวน 21,000 ไร่ และมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ลำไย จำนวน 2 กลุ่ม ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่อำเภอแม่แตง

1 2 3