ไปดูภาพ “วิหารหลวง” วัดพระธาตุหริภุญชัยถูกพายุพัดถล่ม เมื่อ 100 ปีก่อน

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ถือเป็นวัดหลวงสำคัญของชาวลำพูน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช ปูชนียสถานสำคัญคู่เมือง คือ องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์เดิมนั้นสูงเพียง 3 วามีโกษทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสูง 3 ศอก

ต่อมาเมื่อเมืองหริภุญชัยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่ พระมหาเถระในลำพูนและขุนฟ้าได้ก่อพระเจดีย์รูปทรงกลมครอบองค์เดิม มีขนาดสูง 10 วา จากนั้นได้มีการบูรณะองค์พระธาตุอีก 2 ครั้ง ในสมัยพระเจ้าเมืองแก้วและในสมัยของพระเจ้ากาวิละ โดยได้ยกฉัตรขึ้นทั้ง 4 มุม

วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนแห่งนี้ เมื่อราว 100 กว่าปี ก่อนเคยถูกพายุพัดถล่มพังลงทั้งหลัง เหลือเพียงซากปรักหักพัง ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2456 ในปีนั้น คนเมืองลำพูนจะเรียกว่าปีลมหลวง มีความรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ในอดีตนั้นภายในวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยจะมีพระพุทธรูปประธานอยู่ 2 องค์ แต่ถูกพายุพัดถล่ม เหลือเพียงองค์เดียว ซึ่งเหลือให้เห็นเป็นพระประธานในวิหารหลวงจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นประชาชนชาวลำพูน จึงได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย เมื่อปี พ.ศ. 2458 และมีพิธีสมโภชยอดฉัตรก่อนยกขึ้นไว้บนยอดพระธาตุหริภุญชัย ในปี พ.ศ. 2459 กระทั่งวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยได้บูรณะปฎิสังขรณ์แล้วเสร็จ ในอีกสิบปีต่อมา วิหารหลวงที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมก็คือองค์วิหารหลวง ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบทางภาคกลาง
บทความโดย
จักรพงษ์  คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น