จังหวัดแม่ฮ่องสอน kickoff โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมในโครงการ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยเริ่มกำหนดการโอนเงินผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้กับเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับสิทธิ์เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/2567 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/2567 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,960 ราย รวมเป็นเงิน 14.88 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ใด้รับความช่วยเหลือและเมื่อเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ส่วนเหลือเพิ่มขึ้นสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับเศรษฐกิจฐานราก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น