แจ้งนำจับยาเสพติด ให้ค่าตอบแทน 250,000 บาท

24 มิ.ย. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ลงนามโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดพ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับตามปริมาณสารบริสุทธิ์ หรือจำนวนยาเสพติดทุกชนิด ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้วให้จ่ายคดีละไม่เกิน 250,000 บาท”

ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น