เตรียมตัว! กสพท. เปิดรับนักศึกษาแพทย์ 2.3 พันคน 

นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาฯ กสพท นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท. โดย นพ.สรนิต กล่าวว่า กสพท จะมีการประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท และประกาศ กสพท ฉบับที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ของกลุ่ม […]

มช. สร้างถนนจากขยะพลาสติก สัญจรได้จริง

 พลาสติกเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นจำนวนมหาศาลในทุกวินาที ขยะพลาสติกจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในทุกวัน ด้วยระบบการจัดการขยะที่ไม่มีคุณภาพ ในแต่ละปีมีจำนวนขยะโดยรวมประมาณ 27-28 ล้านตัน มีขยะเพียงจำนวน 11.70 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยการเพิ่มความแข็งแรงของถนนโดยสร้างจากขยะพลาสติกมาผสมกับยางมะตอย นอกจากช่วยบรรเทาปัญหาในการจัดการขยะแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนได้อีกทางหนึ่ง หัวข้อการทำ Zero Waste คือการจัดการขยะด้วยตัวเอง 100 % เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความสำคัญแก่การคัดแยกขยะเป็นต้นทางการบริหารจัดการขยะที่สำคัญมาก โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาและบุคลากรในการคัดแยกขยะ โดยพลาสติกชนิดถุงหิ้ว ถุงร้อนที่มีการปนเปื้อนมักจะไม่สามารถRecycle โดยตรง จึงจำเป็นต้องกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือการเผา แม้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการสร้างพลังงานก็ตาม แต่ยังสร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำการคิดค้นวิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่การแปลงสภาพของขยะพลาสติกเหล่านั้น โดยนำเข้าสู่กระบวนการทดสอบความสามารถในการเป็นสารยึดเกาะที่ผสมกับยางมะตอยหรือที่เรียกว่า Asphalt พลาสติกได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างพันธะอย่างสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการชะล้างในสภาวะธรรมชาติ ถนนพลาสติกนี้มีความแข็งแรงขึ้น ในขณะเดียวกันสามารถลดการใช้ยางมะตอยได้ ทำให้ต้นทุนของการทำถนน หรือการทำพื้นผิวทางโยธาถูกลง ความสำคัญอีกประการในการวิจัยครั้งนี้คือการทดสอบความทนทานของท้องถนน สร้างความมั่นใจว่าถนนสามารถใช้งานได้จริง รองรับต่อการเสียดสีในระยะยาว 7 – 8 ปี งานวิจัยประสบความสำเร็จจนเกิดถนนต้นแบบที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมของการทำทางทั้งจากกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เป็นถนนสาธารณะที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดให้ชุมชนโดยรอบได้ใช้สัญจร ตั้งอยู่ […]

สธ.ห่วงพัฒนาการเด็กไทย ต่ำสุดใน 4 ด้าน

กรมอนามัย – ภาคีเครือข่าย ห่วงพัฒนาการด้านสติปัญญา – ภาษาของเด็กไทย ต่ำสุดใน 4 ด้าน ชวนพ่อแม่เล่นและอ่านหนังสือกับลูกเพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Multiple Indicator Cluster Survey 6 : MICS6) ในประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จัดทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และกรมอนามัย พบเด็กปฐมวัยไทย (อายุต่ำกว่า 5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 92.3 โดยพบว่า มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญาและภาษาต่ำที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ร้อยละ 61 ในเด็กผู้ชาย และร้อยละ 64 ในเด็กผู้หญิง แนะพ่อแม่ ควรใช้เวลาในการเล่นและการอ่านหนังสือกับลูกให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย […]

รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ปี 65 จำนวน 500,000 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ประจำปี 2565 จำนวน 500,000 ที่นั่ง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ประจำปี 2565 500,000 ที่นั่ง รับสมัคร 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. การรับสมัครรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง […]

ตรีนุช เตรียมสั่ง รร.สังกัด ศธ. ต้องปลอดกัญชา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงประเด็นการปลดล็อกกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไปว่า เรื่องดังกล่าวตนมีความเป็นห่วงนักเรียนในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งการกำกับดูแลสถานศึกษาจะใช้กฎระเบียบเดียวกับข้อห้ามเรื่องสิ่งเสพติดในโรงเรียน โดยขอยืนยันว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทุกแห่ง จะต้องเป็นโรงเรียนที่ปลอดกัญชา และจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของกัญชาว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไร ต้องให้ความรู้ทั้งครูและนักเรียน ทั้งนี้เบื้องต้นตนจะไปหารือร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอข้อมูลความเรื่องกัญชาว่าข้อดีข้อเสียการใช้เป็นอย่างไร และหากนำไปแปรรูปใส่ในอาหารจะส่งผลทบกระทบอะไรต่อร่างกายหรือไม่ เพราะเท่าที่ตนรับทราบข้อมูลพบว่า ขณะนี้มีการแปรรูปกัญในอาหารมากขึ้น เช่น คุ๊กกี้ ขนมเบอเกอรี่ น้ำผลไม้ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงยังพบว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการใช้กัญชาแล้วแพ้มาแล้ว 1 ราย ดังนั้นตนจะเร่งทำความใจในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้เมื่อมีการหารือร่วมกรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตนจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกหนังสือสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้ดูแลเข้มงวดเรื่องกัญชาเสรีในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด และจะไม่อนุญาติให้มีการใช้กัญชาในสถานศึกษาอย่างแน่นอน สำหรับการนำมาประกอบอาหารเรายังไม่เคยมีแนวปฎิบัติแบบนี้มาก่อนจะต้องมีมาตรการรองรับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งตนขอไปศึกษารายละเอียดก่อน อย่างไรก็ตามแม้จะเปิดเสรีกัญชาก็จริงแต่ยังอนุญาติให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น

มช. ออกข้อบังคับแต่งกาย รับปริญญาตามเพศสภาพได้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา – แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติตามเพศสภาพได้ – บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศสภาพได้ – รูปถ่ายที่แต่งกายตามเพศสภาพใช้ติดบัตรประจำตัว หรือเอกสารอื่นได้ – การจัดทำบัตรนักศึกษา หรือการให้บริการเอกสารจะไม่ระบุคำนำหน้านามก็ได้

88 ปี ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามรอยคุณพระช่วงฯ บิดาเกษตรแม่โจ้เส้นทางการเติบโตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ 88 ปี ..ไม่มีพระช่วงฯ…ไม่มีแม่โจ้”หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 88 ปี ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน 14 สิงหาคม 2476 คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ยืมม้าจากนายอำเภอสันทราย บุกเข้าดงแม่โจ้ พร้อมคนนำทางมุ่งหน้าต่อไปตามทางเกวียนใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงดงไม้และป่าโปร่งที่เรียกว่า “ดงแม่โจ้” มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ชายป่าประมาณ 10 หลังคาเรือน ถึงแม้ผืนดินแห่งนี้จะมีสภาพเป็นดินเลว แต่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่สามารถปรับแก้ไขสภาพดินให้ดีขึ้นได้ ท่านจึงสร้างสถานีกสิกรรมภาคพายัพขึ้นบนผืนดินแห่งนี้ ต้นเดือนเมษายน 2477 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี รมต.กระทรวงธรรมการ(สมัยนั้น) มีบัญชาให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือขึ้นที่ ดงแม่โจ้ ติดพื้นที่ด้านทิศใต้ของสถานีทดลองกสิกรรมภาคพายัพ แต่งตั้งให้ พระช่วงเกษตรศิลปการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่17 พฤษภาคม 2477 นักเรียนรุ่นแรกเดินทางมารายงานตัวครบทั้ง ๔๖ คน (ภายหลังมาอีก ๒ คน รวมเป็น ๔๘ คน) 7 มิถุนายน 2477 ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันนี้ได้เชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาร่วมให้โอวาท […]

ประมวลภาพถ่ายผู้สำเร็จการศึกษา มทร.ล้านนา

ประมวลภาพถ่ายผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา วันที่ 13 สิงหาคม 2565 โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ คว้า “เหรียญเงิน” นวัตกรรมสายอุดมศึกษา

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มช. คว้า “เหรียญเงิน” นวัตกรรมสายอุดมศึกษา สาขาด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยรักษ์ เถื่อนถ้ำ และนายภูธเนศ ตั้งวรธรรม นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา “เหรียญเงิน” สาขาด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลาสมาแห้งเพื่อใช้เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวัดระดับ D-dimer (Development of lyophilized plasma for use as control material for D-dimer measurement)” โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา […]

ลูกช้างเหล็กโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ไปให้สุด…หยุดที่รองแชมป์ ลูกช้างเหล็กโยธาลงสนามประชันงานงานก่อสร้างแบบเป๊ะปัง ใน AP OPEN HOUSE (CONTEST) 2022: BIM EMPOWER CIVIL นายสุทธญาณ์ ปกป้อง และนายจีรเดช โชติกะ นักศึกษาระดับปริญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Hor 6 โดยมี ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าแข่งขันการจำลองงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์ AP OPEN HOUSE (CONTEST) 2022 ในโปรแกรม BIM EMPOWER CIVIL จัดโดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งทีมข้างต้นเป็น 1 ใน 20 ทีม ผ่านการคัดเลือกให้ประลองไอเดียระดับประเทศ ในสนามจริงแบบ Virtual คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท เมื่อวันที่ […]

มอบทุนการศึกษา 72 ทุน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. สุรชาติ มุกดาหาร รอง. ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 72 ทุน ให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังนเรศวร ในเขตพื้นที่ จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ฉก.ร.14 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังทัศนคติมีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมี… พล.อ. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน และ พล.ต. บรรลุ เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร ผู้แทน บก.ทท. เป็นประธาน ณ ฉก.ร.14 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

มช. จับมือ กฟผ. นำเทคโนโลยียกระดับเกษตรกรลำปาง

​วันที่ 9 สิงหาคม 65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืนของจังหวัดลำปาง” โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง ​การลงนามดังกล่าวนับเป็นคำมั่นสัญญาในการมุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยการนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยานฯ มาช่วยส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปางให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่มั่นคง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งหลังจากนี้ อุทยานฯ มีแผนเตรียม kickoff โครงการย่อยอีกมากมาย อาทิ การบ่มเพาะและพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเชิงธุรกิจสู่การสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ (Technology and Business Incubation for Smart […]

โรงเรียนวชิรป่าซาง รับโล่รักษาสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม

โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เข้ารับโล่ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานที่มีการบูรณาการในการจัดการขยะต้นทาง ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม โดยมีคุณครูรุจิรา ชัยวัง เป็นตัวแทนคณะครูเข้ารับรางวัล จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จึงขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวชิรป่าซาง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านภาคีเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลดีเยี่ยมในครั้งนี้

ครูเมืองลี้คว้ารางวัลครูต้นแบบประชาธิปไตย

ครูเมืองลี้ คว้ารางวัลชนะเลิศ ครูต้นแบบประชาธิปไตย ระดับประเทศ ประจำปี2565 ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพิเชษฐ์ ใจปวน ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย พร้อมเงินรางวัล50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา (กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย) ณ โรงแรม เดอะควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ซึ่ง ได้จัดทำสื่อการสอนประชาธิปไตยส่งเข้าประกวดโดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการตัดสินสื่อการสอนประชาธิปไตย ประกอบด้วยนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภาพลเอกประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภานายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ผู้แทนจากบริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัดนายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมและผู้ก่อตั้งสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ […]

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น

มร.ชม.ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อ.กมลวัน สังสีแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะอาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2565 จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Miss Chiho Maeshima จาก Tokiwa University, Miss Tamaki Naoi และ Mr.Haruaki Ito จาก Kyorin University เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียน ให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน และแนะนำข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและในจังหวัดเชียงใหม่

มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน จัดโดย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 มีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว […]

โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิด”โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดยรศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี พร้อมผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา “โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่าง ๆ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

มร.ชม.จัด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร” ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการอบรมทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเชิดพงค์ วงค์ห้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้คณะบุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม “ping pong tower” และกิจกรรม “จรวดพลังแก๊ส” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน ได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง คว้ารางวัลเหรียญทองในการประกวดฮูล่าฮูป

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 เกียรติบัตรเหรียญทองในการประกวดฮูล่าฮูป ประกอบเพลง (อนุบาล 5-6 ปี) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ “เชียงใหม่วิชาการ 2565″ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

1 2 3 378