ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม นำโดย นายสุวิทย์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ น.ส.ยุพิณ สวนใจ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ พร้อมด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และห้องสมุดโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” พร้อมกับบูรณาการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดไว้ด้วยกัน

ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดแต่งคำประพันธ์เพื่อสดุดีกวีเอกของโลก การประกวดวาดภาพระบายสีวรรคทองในวรรณคดี การแต่งคำขวัญเพื่อเชิญชวนเข้าห้องสมุด การแข่งขันแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี โดยประดิษฐ์ชุดจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ก่อนเริ่มกิจกรรมสำคัญ ได้มีการทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของท่านสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูกวีเอกของโลก จากนั้นมีการแสดงละครเรื่อง “อิเหนา” จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณดีที่พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 และได้รับการยกย่องว่าเป็น “ยอดของบทละครรำ” เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญในความสวยงามของภาษาไทย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น