มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU สหกรณ์เชียงใหม่ และ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง เดินหน้างานวิจัยและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรจอมทอง


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด โดยมีนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายธีระทรัพย์ วงศ์ยุพล ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรจองทอง จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ แปลงลำไยคุณภาพสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
การลงนามความร่วมมือดังกล่าวฯ ว่าด้วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด มีหลักการสำคัญคือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไยในพื้นที่จอมทอง-ดอยหล่อ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตและปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาระบบ และกลไกของชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระบบข้อมูล และองค์ความรู้ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสื่อสารงานพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น