โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ. ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนบ้านเลี้ยว สนับสนุนโครงสู้ฝุ่น PM 2.5

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนบ้านเลี้ยว ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา นำโดยนายขจรศักดิ์ กาติ๊บ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร (MOU) งบประมาณสนับสนุนโครงการยิ้มสู้ฝุ่น PM2.5 โดยมีนาย นิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พะเยา เขต 2   เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา พร้อมคณะผู้อำนวยการ และครูผู้เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนบ้านเลี้ยว เข้าร่วมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วยังได้มีการ ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการฯ  งบประมาณทั้งสิ้น 158,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 แก่คนในชุมชน เด็กและเยาวชนในโรงเรียน      

สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM2.5 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลดสาเหตุที่ให้เกิดฝุ่น PM2.5 ในระดับชุมชน   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีต่างๆ ในการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5

ร่วมแสดงความคิดเห็น