โครงการ “บ้านห่วงใยจากใจ GLO”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้บริหาร เดินทางมอบบ้านในโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ให้กับ น.ส.สันทนา มะณีรัตน์ ราษฎรบ้านหัวทุ่ง ต.ปงเตา อ.งาว โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง กล่าวต้อนรับ มี นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัด จ.ลำปาง นอภ.งาว หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมพิธีฯ

โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสรรเงินงบประมาณ อุดหนุนการจัดสร้างบ้านให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP เป็นเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ซึ่ง จ.ลำปาง ได้งบประมาณอุดหนุนการจัดสร้างบ้าน จำนวน 1 หลัง ได้แก่ครัวเรือนของ น.ส.สันทนา มะณีรัตน์ ราษฎรบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.ปงเตา อ.งาว เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักกณฑ์ของโครงการ โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว กำหนดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566

การดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของโครงการ ซึ่ง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ครัวเรือนยากจนมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น