อบรมการเป็น Facilitator ในการเรียนการสอนรูปแบบ Problem – based learning

รศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็น Facilitator ในการเรียนการสอนรูปแบบ Problem – based learning สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 วิทยากรโดย รศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี , ผศ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ และ อ.ดร.สงบ สนิท อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนในรูปแบบ Problem-based learning ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยหน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา ร่วมกับหน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/ocF1R

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น