ชี้แจงกระแสเพิกถอน อช.ออบหลวง สัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 67 นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 (ชม.) ได้เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ อช.ออบหลวง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการเพิกถอนพื้นที่ อช.ออบหลวง (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ม.2 บ้านแพะดินแดง ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยได้เชิญสำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวด้วย

ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึง

  1. ประโยชน์การเพิกถอนเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด เพื่อเป็นแหล่งน้ำเพื่อ อช.ออบหลวง ในการดับไฟป่า และเพื่อชุมชนบ้านแพะดินแดงและใกล้เคียง
  2. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน พท.ป่าไม้ โดยมีการสูญเสีย พท.ป่าไม้ จำนวน 253-0-0 ไร่ โดยกรมชลฯ จะต้องดำเนินการปลูกป่าทดแทนและฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้กับ อช.ออบหลวง ไม่น้อยกว่า 506-0-0 ไร่ มีแผนการดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี

และผลการรับฟังมีผู้เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 79 คน เห็นด้วย 79 คน ไม่เห็นด้วย 0 คน ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อห่วงใย/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในชั้นหนึ่งก่อน สำหรับรายงานผลการรับฟังฯ อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำเอกสาร ซึ่งผลเป็นประการใดจะรายงานเพื่อโปรดทราบต่อไป

สชป.1 ร่วมกับ สก.1 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ทางด้านนายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้เปิดเผยว่า มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และนายณัฐพล สารถ้อย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ฝ่ายพิจารณาโครงการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 และสำนักพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถสนับสนุนการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกแก่เกษตรกรและช่วยเหลือในการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น