พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ “อุบัติเหตุจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครอง หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายดังนี้
1. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 – 500,000 บาทต่อหนึ่งคน (กรณีสูญเสียอวัยวะ ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
3. กรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
4. กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (คนไข้ใน) บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน)
สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้
1. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่ง8o
2. กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
3. กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายหลายกรณีรวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน และกรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีสาขาพร้อมให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e – Claim ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ทำให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรง จากบริษัทประกันภัยได้ ดังนั้นผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ.ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อย่างแน่นอน
สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ. และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!