สั่งปิด บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วัน

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วัน พร้อมให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเองอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือ งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น
วันนี้ (30 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ในบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 13 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2564 ว่าพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ทำงาน จำนวน 8 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 5 ราย ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานที่บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งที่ 95 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยให้ปิดบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วัน และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือพนักงานในบริษัท งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ทั้งนี้ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทอง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตาม ผู้ที่เดินทางเข้า – ออก โดยให้นายอำเภอจอมทองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทอง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอจอมทอง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น