สธ.ห่วงพัฒนาการเด็กไทย ต่ำสุดใน 4 ด้าน

กรมอนามัย – ภาคีเครือข่าย ห่วงพัฒนาการด้านสติปัญญา – ภาษาของเด็กไทย ต่ำสุดใน 4 ด้าน ชวนพ่อแม่เล่นและอ่านหนังสือกับลูกเพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Multiple Indicator Cluster Survey 6 : MICS6) ในประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จัดทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และกรมอนามัย พบเด็กปฐมวัยไทย (อายุต่ำกว่า 5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 92.3 โดยพบว่า มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญาและภาษาต่ำที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ร้อยละ 61 ในเด็กผู้ชาย และร้อยละ 64 ในเด็กผู้หญิง แนะพ่อแม่ ควรใช้เวลาในการเล่นและการอ่านหนังสือกับลูกให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย […]

รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ปี 65 จำนวน 500,000 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ประจำปี 2565 จำนวน 500,000 ที่นั่ง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ประจำปี 2565 500,000 ที่นั่ง รับสมัคร 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. การรับสมัครรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง […]

ตรีนุช เตรียมสั่ง รร.สังกัด ศธ. ต้องปลอดกัญชา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงประเด็นการปลดล็อกกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไปว่า เรื่องดังกล่าวตนมีความเป็นห่วงนักเรียนในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งการกำกับดูแลสถานศึกษาจะใช้กฎระเบียบเดียวกับข้อห้ามเรื่องสิ่งเสพติดในโรงเรียน โดยขอยืนยันว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทุกแห่ง จะต้องเป็นโรงเรียนที่ปลอดกัญชา และจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของกัญชาว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไร ต้องให้ความรู้ทั้งครูและนักเรียน ทั้งนี้เบื้องต้นตนจะไปหารือร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอข้อมูลความเรื่องกัญชาว่าข้อดีข้อเสียการใช้เป็นอย่างไร และหากนำไปแปรรูปใส่ในอาหารจะส่งผลทบกระทบอะไรต่อร่างกายหรือไม่ เพราะเท่าที่ตนรับทราบข้อมูลพบว่า ขณะนี้มีการแปรรูปกัญในอาหารมากขึ้น เช่น คุ๊กกี้ ขนมเบอเกอรี่ น้ำผลไม้ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงยังพบว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการใช้กัญชาแล้วแพ้มาแล้ว 1 ราย ดังนั้นตนจะเร่งทำความใจในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้เมื่อมีการหารือร่วมกรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตนจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกหนังสือสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้ดูแลเข้มงวดเรื่องกัญชาเสรีในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด และจะไม่อนุญาติให้มีการใช้กัญชาในสถานศึกษาอย่างแน่นอน สำหรับการนำมาประกอบอาหารเรายังไม่เคยมีแนวปฎิบัติแบบนี้มาก่อนจะต้องมีมาตรการรองรับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งตนขอไปศึกษารายละเอียดก่อน อย่างไรก็ตามแม้จะเปิดเสรีกัญชาก็จริงแต่ยังอนุญาติให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น

มช. ออกข้อบังคับแต่งกาย รับปริญญาตามเพศสภาพได้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา – แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติตามเพศสภาพได้ – บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศสภาพได้ – รูปถ่ายที่แต่งกายตามเพศสภาพใช้ติดบัตรประจำตัว หรือเอกสารอื่นได้ – การจัดทำบัตรนักศึกษา หรือการให้บริการเอกสารจะไม่ระบุคำนำหน้านามก็ได้

88 ปี ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามรอยคุณพระช่วงฯ บิดาเกษตรแม่โจ้เส้นทางการเติบโตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ 88 ปี ..ไม่มีพระช่วงฯ…ไม่มีแม่โจ้”หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 88 ปี ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน 14 สิงหาคม 2476 คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ยืมม้าจากนายอำเภอสันทราย บุกเข้าดงแม่โจ้ พร้อมคนนำทางมุ่งหน้าต่อไปตามทางเกวียนใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงดงไม้และป่าโปร่งที่เรียกว่า “ดงแม่โจ้” มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ชายป่าประมาณ 10 หลังคาเรือน ถึงแม้ผืนดินแห่งนี้จะมีสภาพเป็นดินเลว แต่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่สามารถปรับแก้ไขสภาพดินให้ดีขึ้นได้ ท่านจึงสร้างสถานีกสิกรรมภาคพายัพขึ้นบนผืนดินแห่งนี้ ต้นเดือนเมษายน 2477 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี รมต.กระทรวงธรรมการ(สมัยนั้น) มีบัญชาให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือขึ้นที่ ดงแม่โจ้ ติดพื้นที่ด้านทิศใต้ของสถานีทดลองกสิกรรมภาคพายัพ แต่งตั้งให้ พระช่วงเกษตรศิลปการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่17 พฤษภาคม 2477 นักเรียนรุ่นแรกเดินทางมารายงานตัวครบทั้ง ๔๖ คน (ภายหลังมาอีก ๒ คน รวมเป็น ๔๘ คน) 7 มิถุนายน 2477 ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันนี้ได้เชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาร่วมให้โอวาท […]

วิศวฯ มช. เขย่าสะเทือน GEN. Z

วิศวฯ มช. ข้ามเส้นแบ่งโลกจริงกับโลกเสมือน เขย่าสะเทือน GEN. Z ด้วย ENTANEER CMU Metaverse Contest อยู่กับโลกจริงขนานไปกับในฝัน “เทคโนโลยี” (IT) คือ ความท้าทายประการหนึ่ง ทำให้เราไม่สามารถหยุดนิ่งแล้วเพิกเฉยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของโลกใบนี้ IT สามารถย่อโลกทั้งใบให้อยู่เพียงปลายนิ้ว อำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ และกลับกลายเป็นโอกาส หรือภารกิจชวนให้มนุษย์สนใจใฝ่รู้ เปิดตาดู เปิดหูฟัง คิดค้นเรื่องราวใหม่ จนลงมือทำอย่างเมามันไม่ว่าสิ่งนั้นตอบโจทย์งานวิจัย วิชาการ ปัญหาชุมชนหรือไม่ ขณะเดียวกัน “Metaverse” เป็นผลพวงใหม่ของ IT ที่ถูกนำไปใช้ในทุกวงการ ซึ่งล้วนสร้างแพลตฟอร์มต่างกันไป แต่มี “ธง” หลักปักจุดเดียวกัน คือ เชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ยากในโลกจริงให้เกิดขึ้นโลกในเสมือน ตอบสนองความต้องการของคนเจนเนอเรชั่นปัจจุบัน Metaverse (จักรวาลนฤมิต) ในสายตาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ด้านการเรียนการสอนอันทันสมัย ก้าวไปสู่อนาคต และยังเปิดพื้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่ วัย GEN. Z ได้ “ลองของ” ผ่านการแข่งขัน […]

ย้ำ! มาตรการเปิดเรียน On Site โรงเรียนประจำ

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เผยมาตรการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนประจำ ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงมาตรการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนประจำ (จัดที่พักค้างให้แก่เด็กนักเรียน) ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กรณีที่ครู นักเรียนหรือบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จะเน้นมาตรการ Sandbox safety zone in school (SSS) โดยจะมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อก่อนเข้า Quarantine zone มีการแยกกักตัว สังเกตอาการให้ครบกำหนดก่อนเข้าสู่ Safety zone หากยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ขอให้กักตัว 10 วัน แต่หากได้รับวัคซีนตามเกณฑ์แล้วขอให้กักตัวก่อนเข้า Safety zone 5 วัน โดยจะต้องทำตามมาตรการ Universal Prevention และเข้ารับการประเมิน Thai Save Thai (TST) […]

มทร.ล้านนาต่อยอดงานวิจัยเทคโนโลยี

วันที่ 1  กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ระหว่าง 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กับสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทันตแพทย์ สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามภายในงาน FTI EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่          การประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นความร่วมมือร่วมกันของสถาบันการศึกษา 14 มหาวิทยาลัย ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา […]

เยาวชนสันกำแพง รับรางวัลระดับภาคเหนือ

ทีมเยาวชนพลเมืองสันกำแพง ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม อันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ระดับภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเขตภาคเหนือตอนบน นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลคือ นวัตกรรมเครืองพ่นน้ำอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงจิ้งโกร่ง (Innovative smart water dispenser system for Brachytrupes : ISB) เป็นการสร้างนวัตกรรมจากแนวคิด Design Thinking มาบูรณาการกับปัญหาหรือองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างต้นแบบ ทดลองใช้ ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมการนำเสนอผลงาน และประกาศรางวัล Young Telecom & IT lnnovator Social lnnovation Day จัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยานักเรียนที่เป็นผู้นำเสนอผลงาน ประกอบด้วย1. นายเกียรติกานต์ อินต๊ะแก้ว2. นายศิรภัทร์ […]

เปิดแล้ว งานนิทรรศการศิลปะราชภัฏเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการ ART AND DESIGN EXHIBITION 2022 นิทรรศการ ผลงานแสดง ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ 4 ชั้นปี ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ผลงานกว่า 200 ชิ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ นายสุทธิผล ลีลาธนาวิทย์ ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดงานแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมตัดริบบิ้น ร่วมถ่ายภาพเป็นระลึกร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ศิลปกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ นางสาวยุวธิดา […]

ถ่ายทอดความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมถ่ายทอดความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT รร.เชียงดาววิทยาคม เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสรี ปานซาง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology : SMT) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 62 คน ในกิจกรรมค่าย SmartHome กับการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภวัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม […]

เปิดงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ร่วมกับ นายสุธี จงอัจฉริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช ภริยาท่านรองวรญาณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่เคยร่วมกันจัดงาน “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ […]

วัดปันเสาจัดเสวนาเรื่อง “ชาวลัวะ”

เมื่อ​วันที่​ 3 กรกฏาคม 2565 วัดปันเสา เชียงใหม่ นำโดยพระครูธีรสุตพจน์,ดร.รักษาการเจ้าอาวาส ภาคเช้าประกอบพิธีทำบุญบรรพชน เล่าเรื่องย่าม 7 ใบในวิถีลัวะ โดยนุสรา เตียงเกตุ พร้อมชมผลงานพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาล้านนา ส่วนภาคบ่าย เสวนาเรื่อง ลัวะ กับวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเมือง วิทยากรผู้ทรงความรู้ มีอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย ดร.อัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา อาจารย์ภูเดช แสนสา ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดปันเสา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ศึกษา มช. จัดพิธีไหว้ครู

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี “ศิษย์น้อมวันทา กตัญญุตาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย กิจกรรมกล่าวคำไหว้ครู มอบพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ และการผูกข้อมือรับขวัญ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ม.พายัพ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 65

มหาวิทยาลัยพายัพ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยพายัพ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาได้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับ ประกอบด้วย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาจีนธุรกิจ จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ การตลาดดิจิทัล การจัดการโรงแรม การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิติศาสตร์ การบัญชี การบัญชี ภาคพิเศษ 2 ปี ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน และ การบริหารการเงินและการลงทุน ผู้สนใจสมัครและรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ […]

ส.ค.ท.และสคน.และสมช. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

.ส.ค.ท.และสคน.และสมช. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา วิพากษ์ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติและทวงคืนสภาครู สหพันธ์ครูภาคเหนือ.(สคน).จัดเวทีประชุมเสวนาวิพากษ์การปฏิรูปการศึกษาไทยและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยนายพรเทพ ดวงปันสิงห์ ประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่และเลขาธิการสหพันธธ์ครูภาคเเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจาก ส.ส.นพคุณ รัฐผไท ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ,ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….,นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญาประธานยุทธศาสตร์ส.ค.ท. ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.)และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ….,นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. โดยมีผู้นำองค์กรครูเข้าร่วมประชุมเสวนาฯจำนวน 80 คน เป็นผู้นำจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และผู้นำองค์กรครูจาก 15 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งคณะดำเนินการจะรวบรวมความคิดเห็นจากที่ประชุมเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและ นายธีระศักดิ์สุวรรณปัญญาประธานยุทธศาสตร์ส.ค.ท. ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการส.ค.ท.นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ เลขาธิการสคน.พร้อม คณะ ได้ยื่นหนังสือทวงคืนสภาครู ต่อส.ส.นพคุณ รัฐผไทประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 7/2558 และคำสั่งคสช. ที่ […]

ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก

ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก สาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพร มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 – 21.00 น. ณ ห้องอาหาร Chef Don อาคารบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานสาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เผยว่าหลักสูตรนี้ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและวางแผนเชิงนโยบายระดับองค์กรด้านกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้จะมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “เราคือเป้าหมาย ไม่ใช่ทางเลือก” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานสาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การอธิบายเกี่ยวกับ […]

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ” ด้วยระบบ E – Training

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ ภาคเหนือ 1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร (30 ชั่วโมง)” ด้วยระบบ E – Training ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 308 คน (ภาคเหนือตอนบน)ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการโดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ ภาคเหนือ 1 (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) ศูนย์หลัก ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล มช. ชั้นปีที่ 3 และ 4

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล มช. ชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.ปินนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้ปกครองของนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น พิธีดังกล่าวจัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID Free Setting) ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม […]

1 2 3 623