ห้ามเข้าเขต อช.ออบหลวง 20 ก.พ.-30 เม.ย.67

ประกาศ!! ห้ามเข้าไปในเขต อุทยานแห่งชาติออบหลวง ระหว่าง 20 ก.พ.-30 เม.ย.67

ด้วยในห้วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่ป่าธรรมชาติโดยเฉพาะในป่าผลัดใบของอุทยานแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ มักเกิดปัญหาไฟป่าอันเนื่องมาจากการลักลอบเผาด้วยหลายสาเหตุให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป

นอกจากการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และมีผลทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศ ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องรีบดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศ
ดจนการคุ้มครอง พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยระเบียบอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564

จึงประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ยกเว้นในเขตบริการ เขตนันทนาการกลางแจ้ง และเขตพิเศษ ประกอบด้วย ท้องที่ตำบลดอยแก้ว ตำบลสบเตี้ยะ ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ตำบลหางดง ตำบลฮอด ตำบลนาคอเรือ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด และตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน พ.ศ. 2567 กรณีมีเหตุจำเป็นตามปกติธุระให้ลงทะเบียน ณ จุดตรวจ จุดเฝ้าระวังไฟป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติออบหลวงทุกหน่วย หรือจุดบูรณาการร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง โดยแจ้งรายชื่อและเหตุผลในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง
อนุญาตก่อนทุกครั้ง

ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืน ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เครือข่ายอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และอาจได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น