เปิดงานเดียวได้ 3 งาน “งานร่มบ่อสร้าง “งานกระดาษสา”งานโคมบ้านหนองโค้ง”

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 2 ม.ค. 63 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเมืองเทศบาลต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (รักษาการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองต้นเปา) เผยว่า ในปีนี้ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.63 ที่จะถึงนี้ ทางเทศบาลเมืองต้นเปาพร้อมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ผู้คนต่างจังหวัด อำเภอ ในท้องถิ่นและใกล้เคียง เที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “1 วันได้ เที่ยว 3 งาน” ส่วนงานมี 3 วันดังกล่าว เช่นงานร่มบ่อสร้าง” งานกระดาษสา”งานโคมบ้านหนองโค้ง” ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกันไปมาสะดวก โดยจะใช้รถรางบริการนำนักท่องเที่ยวท่านใดอยากไปเที่ยวหมู่บ้านที่กล่าวมา คือทุกปีจะเปิดงานดังกล่าวคนละวันละเดือนกัน
การเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลต้นเปาให้ดียิ่งๆขึ้น เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคมและงานร่มบ่อสร้างเป็นต้น ถือเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตำบลต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในห้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน และหมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันหลายแห่งในพื้นที่ตำบลต้นเปา ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจซบเซา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวน้อย ส่งผลให้อาชีพการทำหัตถกรรมต่างๆในพื้นที่เริ่มลดลง ร้านได้ปิดตัวลงเรื่อยๆ จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองต้นเปา จึงได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 63 ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมให้คงอยู่สืบไป จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา จึงได้หารือผู้ทีเกี่ยวข้อง เปิดงานพร้อมกันในระหว่างในวันที่ 17 – 19 ม.ค.63 ในพื้นที่”บ้านบ่อสร้าง” ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ดังนี้ งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง เป็นครั้งที่ 37 ประจำปี 63 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ” งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ประจำปี 63 ณ หมู่บ้านต้นเปา หมู่ 1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง และงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 9 ประจำปี 63 ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนาตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง, เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพในด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน, เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนมาเป็นหลัก ทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาชมแหล่งที่ผลิตหัตถกรรมโดยตรง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนาตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ส่วนไฮไลท์ของงานเป็นการประกวดสาวงาม”ธิดาร่ม” ธิดากระดาษสา อย่างตะการตายิ่งใหญ่ในปีนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น