แจกกล้าไม้ พร้อมเงินทุนปลูก ไร่ละ 3,000 บาท

สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมนั้น มีการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ไร่ละ 3,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี ซึ่งปีแรกจ่ายไร่ละ 1,500 บาท ปีที่ 2 จ่ายไร่ละ 800 บาท ปีที่ 3 จ่ายไร่ละ 700 บาท ตั้งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 50 ไร่ /ราย หากปลูกไร่ 300 ต้น จะมีกล้าไม้สนับสนุน ซึ่งเกษตรกรจะร่วมโครงการนี้ต้องเป็นเจ้าของที่ดิน มีเอกสารตามเงื่อนไข สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกแห่ง และที่สถานีฯ แม่แตง จะเริ่มจ่ายกล้าไม้ตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด กรมป่าไม้ จึงมีคำสั่งที่ 1257/2563 ให้ทุกสถานีเพาะกล้าไม้ ในสังกัดกรมป่าไม้ งดการบริการแจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจ  ระหว่าง 1-30 เมษษยน 2563

ทั้งนี้กรมป่าไม้ แนะนำแนวทางการปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจว่ าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งพื้นที่  เงินทุน แรงงาน และตลาด ซึ่งการปลูกสวนป่า ปลูกต้นไม้ของประชาชน ภาคเกษตรกรและเอกชน มักจะเป็นแปลงปลูกขนาดเล็ก ตามความต้องการในการใช้ไม้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการใช้สอย ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ การทำเฟอร์นิเจอร์ และไม้ขุดล้อม โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ทางกรมป่าไม้ ได้สนับสนุนภาคเอกชน เพื่อการลงทุน ปลูกสวนป่า เพื่อการค้า และสนับสนุนเงินลงทุนไร่ละ 3,000 บาท โดจุดประสงค์ใหญ่ เพื่อต้องการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์ป่า แต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ มีจำนวนป่าเพิ่มต่อเนื่อง

 

ปัจจุบันเนื่องจาก พื้นที่แปลงปลูก หลาย ๆ แห่งมีความเจริญ ทั้งถนนระบบสาธารณูปการพื้นฐาน ส่งผลให้เกษตรกร มีการขาย เปลี่ยนมือการครอบครอง และพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ประกอบกับ การปลูกต้นไม้ การทำสวนป่า ต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตของต้นไม้ กลุ่มไม้แต่ละอายุ จะมีมูลค่า การใช้สอยแตกต่างกัน กลุ่มระยะปลูก 5-10 ปี อาทิ ยูคาลิปตัส และไผ่, กลุ่มปานกลาง 10-30 ปี เช่น สัก และกระถินเทพพา และระยะยาว ตั้งแต่ 20-60 ปี อาทิ ยางนา, พะยุง และประดู่ บรรดาต้นไม้กลุ่มนี้ ตลาดมีความต้องการสูง มูลค่าสูง แต่ติดปัญหาระยะเวลาการเติบโต กว่า 1-2 ชั่วอายุคน จึงทำให้มีปัญหาการลักลอบตัดในหลายแหล่ง
ดังนั้น วิธีการจัดการแก้ปัญหาในระยะยาว จึงจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ ส่งเสริมการปลูกป่า ตามประเภทไม้ เพื่อประโยชน์ใช้สอย ประโยชน์อื่น ๆ ในสังคมด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น