สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดรับสมัครฝึกอบรม “หลักสูตรด้านบริการสุขภาพ” หลายสาขา

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 6 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.หลักสูตรนวดตอกเส้น จำนวน 20 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,000 บาท

 

2. หลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง จำนวน 20 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,000 บาท

 1. หลักสูตรการนวดธาตุเจ้าเรือน จำนวน 20 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,000 บาท

 

 1. หลักสูตรการนวดหินร้อน จำนวน 20 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,000 บาท

 

 1. หลักสูตรเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม จำนวน 20 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,000 บาท

 

 

 1. หลักสูตรการนวดสปอร์ต จำนวน 20 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,000 บาท

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันเข้ารับการฝึกอบรม)
 3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
 4. เป็นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ ดังนี้

4.1 หลักสูตรลำดับที่ 1 – 4 และลำดับที่ 6 มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านนวดหรือสปา

4.2 หลักสูตรลำดับที่ 5 เป็นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านนวดหรือสปาหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทย หรือที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงประกอบการสมัคร
 3. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ด้านนวดหรือสปาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 4.2 จำนวน 1 ชุด โดยให้ส่งทาง Application Line ID : @skw1981n หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

 

การส่งเอกสาร

ให้ส่งทาง Application Line ID : @skw1981n หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ที่เว็บไซต์ https://tinyurl.com/thaispaaugust64
โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครฝึกอบรมได้ที่ Application Line ID : @skw1981n
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูป

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยเรียงลำดับก่อนหลังในการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/dsdwellness หรือ www.facebook.com/dsdwellness

 

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ภายในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5333 0092 หรือ 0 5333 0095  โทรสาร 0 5333 0093

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ให้บริการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านบริการสุขภาพ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 0 5333 0092 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook: www.facebook.com/dsdwellness

Line ID: @skw1981n

Email: [email protected]

Website: www.dsd.go.th/dsdwellness

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น