(มีคลิป) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021” เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน ในปี พ.ศ. 2564

ซึ่ง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของสมาชิก ทั้งในด้านการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ การพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสมาชิก ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รับใช้สังคม จังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศชาติโดยส่วนรวมย่างเข้าสู่ปีที่ 45

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสมาชิกหอการค้าฯ โดยการจัดแข่งขันกอล์ฟเป็นสื่อกลาง กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักกอล์ฟ ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อันที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวมร่วมกัน อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และกีฬาแข่งขันกอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าว จัดภายใต้มาตรการ ความปลอดภัย ของการควบคุมโรคติดต่อ และก่อนเข้างานทุกคนต้องมีการวัดไข้ และลงทะเบียนตามกำหนดของสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย โดยการแข่งขันได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม อีกทั้งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น